بررسی رابطه رسانه مورد استفاده با میزان گرایش به ارزش‌های دموکراسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بدون شک امروزه رسانه­ها، رفتارها، باورها و افکار عمومی را شکل می‌دهند، با توجه به اینکه عصر حاضر، عصر رقابت رسانه­ها است، و هر کدام از رسانه­ها در پی ارجحیت و مشروعیت­ بخشی به گفتمان خود بر مبنای ارز­ش های مدرنیسم از جمله دموکراسی می­باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رسانه مورد استفاده با میزان گرایش به ارزش‌های دموکراسی می­باشد. که ارزش های دموکراسی در چهار بعد (مشارکت سیاسی، آزادی بیان، فعالیت در احزاب و تشکل های سیاسی و شرکت در راهپیمایی هایی آزاد) در نظر گرفته شده اند. پژوهش حاضر با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. نمونه آماری شامل 384 نفر از شهروندان بالای 20 سال منطقه‌ی چهار شهرداری تهران تشکیل دادند. پس از استخراج نتایج پرسشنامه­ها، داده ها به وسیله تحلیل واریانس یکطرفه (oneway)، و با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان گرایش به ارزش های دموکراسی در شبکه­های voa, BBc و خبرهای 20:30 شبکۀ دو، خبرهای شبکل یک به لحاظ آماری در سطح 99درصد اطمینان تفاوت معنی­داری وجود دارد (701/ 24F=). همچنین بین پنج روزنامه کیهان، اطلاعات، ایران، همشهری و اعتماد در خصوص میزان گرایش به ارزش­های دموکراسی، تفاوت معنی­داری در سطح 99 درصد اطمینان و با مقدار 609/23 F= وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between the Used Media and the Value-Oriented Degrees of Democracy

نویسندگان [English]

  • Negar Kalhor Mohammadi 1
  • Seyed Ali Rahmanzadeh 2
1 M.A. in Communication Sciences
2 Assistant Professor

کلیدواژه‌ها [English]

  • orientation to the values of democracy
  • media type
  • the type of TV
  • media effects