بررسی تاثیرات اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی تاسیسات صنعتی برفرایند توسعه (نمونه موردی: شهرستان جم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، پردیس دانشگاه هرمزگان

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیرات (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) تاسیسات صنعتی بر توسعه شهرستان جم می باشد. روش این تحقیق کیفی بوده  و با استفاده از نمونه گیری هدفمند و اشباع نظری  32 نفر از صاحبنظران  ونخبگان شهرستان انتخاب شدند که از آنان مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمد. این پژوهش به بررسی اثرات و پیامدهای صنعت پالایشگاهی بر فرایند توسعه شهرستان جم در بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از نگاه نخبگان و متخصصان پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعۀ صنعتی و پیشرفت های تکنولوژی ناشی از راه انداری پالایشگاه در شهرستان جم پیامدهای متناقضی را به دنبال داشته است. از طرفی در بعد اقتصادی، با ایجاد اشتغال و درآمدهای پایدار و امکانات زیربنایی فرصت ها و ظرفیت های زیادی برای شهرستان فراهم آورده است و از طرف دیگر، تبعات اجتماعی و زیست محیطی فراوانی ایجاد کرده که منجر به بروز آسیب های اجتماعی مختلفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impacts (Economic, Social and Environmental) of Industrial Installations in the Development Process

نویسندگان [English]

  • Hedayatollah Nikkhah 1
  • Sajjad Behzadi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Effects
  • Social Effects
  • Environmental effects
  • Industrial Facilities
  • Qualitative Method
  • Sustainable development