بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (دوره دهم و یازدهم) در توسعه اقتصادی و اجتماعی در جهت کاهش شکاف دیجیتال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران،ایران

چکیده

شکاف دیجیتال به نابرابری های موجود میان کشورهای مخـتلف جهان در زمینه دسترسـی به فناوری های اطلاعات و ارتباطـات اطـلاق می شود. تحقیقات نشان داده است که علی رغم این که تلاش در جهت از میان برداشتن این شکاف از وظایف دولت هاست ولی به دلایل سیاسی و اقتصادی برخی دولت ها (خصوصا در کشورهای جهان سوم) در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته اند. در تحقیق حاضر مطابق نظـر ویلسون در تحقیق حاضر شـکاف دیجیتال بر اساس شاخص های دسترسـی فیزیکی (دسترسی به تجهیزات ICT)، دسترسی مالـی (هزینه خدمات ICT) نسبت به درآمد سرانه سنجیده شده است. جامعه آماری تحقیق متخصصان حوزه مخابرات و ارتباطات بوده و تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که تفاوت معناداری بین عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت های دهم و یازدهم در زمینه دسترسی فیزیکی و دسترسی مالی وجود داشته است. یافته های تحقیق مبین این امر است که در مجموع دولت یازدهم در توسعه ملی و بین المللی زیرساخت های ارتباطی و کاهش هزینه ها موفق تر عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the performance of the Ministry of Communications and Information Technology (tenth and eleventh editions) in economic and social development to reduce digital divide

نویسندگان [English]

  • Sara Mohammadpour 1
  • Babak Goldouzian 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital divide
  • ministry of communications and information technology
  • physical access
  • financial access