ارزیابی میزان تاثیر مهارت های شهروندی بر ارتقای توسعه اجتماعی (مورد مطالعه: مناطق 3، 7 و 14 تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی ،واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار، ایران

2 دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

فرهنگ و مهارت شهروندی در واقع مفاهیم خاصی است که انسان ها به اعمال، حالت ها و پدیده ها نسبت می دهند و برای آن در زندگی خود جایگاه و اهمیت ویژه ای قائل می شوند، مهارت های شهروندی به انواع مختلف اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و... تقسیم می شوند. امروزه توجه به مفهوم مهارت شهروندی و روش‌های ارتقاء آن در جهت بهبود توسعه اجتماعی، به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی طراحان و برنامه‌ریزان‌شهری در زیر شاخه‌ حقوق شهروندی تبدیل شده است. تحقیق حاضر یک مطالعه موردی از نوع توصیفی و تحلیلی است. چارچوب نظری تحقیق براساس روش اسنادی و مطالعه سایر مقالات و سایت های علمی مرتبط با موضوع تحقیق از یک طرف و همچنین  استفاده از تکنیک پرسشنامه استفاده گردیده و انتخاب افراد حجم نمونه به صورت تصادفی بوده است و  تعداد 385 پرسشنامه حاوی سوالات مربوط به تحقیق در بین جامعه آماری انتخاب شده  توزیع شده و پس از تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که بین خودآگاهی، همدلی، قدرت تصمیم گیری، تفکر نقادانه، روابط بین فردی و توسعه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصله از تحلیل رگرسیونی متغیر های موجود در معادله را نشان می دهد که متغیرهای خودآگاهی، روابط بین فردی، تفکر نقادانه، قدرت تصمیم گیری و همدلی بیشترین تاثیر را بر ارتقای توسعه اجتماعی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Citizenship Skills and their Effects in promoting Social Development (Case of Study: Region 3, 7 and 14 in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Soroush Fathi 1
  • Mehdi Mokhtarpour 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • citizenship skills
  • community involvement
  • Social Development
  • indices
  • Health
  • Tehran