تعداد مقالات: 351
3. بررسی جامعه شناختی نابرابری جنسیتی زن و مرد و نقش آن در بروز خشونت خانوادگی (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 1، شماره 3، تابستان 1388، صفحه 5-27

علیرضا محسنی تبریزی؛ فاطمه امانی سندیانی؛ اکرم دوستی


5. جهانی شدن و تحولات ساختاری در جامعه روستایی

دوره 2، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 5-34

منصور وثوقی؛ علی ایمانی؛ علی کاظمی


6. پایگاه خانوادگی و کیفیت ارزش های مذهبی در ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 5-25

تقی آزاد ارمکی؛ سیّد مهدی اعتمادی فرد


7. تحلیل نظام کنش رشته های روانشناسی و مشاوره در فرآیند انسجام بخشی جامعه

دوره 2، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 7-24

سید وحید عقیلی؛ امیر لطفی حقیقت


8. تفاوت های تفسیری نسل ها در حوزه نمادهای دینی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 7-35

حسن سرایی؛ سودابه یوسفی فضل


9. نقش مکتب ساختارگرایی در شکل گیری تئوری های توسعه

دوره 4، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 7-24

مصطفی ازکیا؛ مهدی مختارپور


10. بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان

دوره 4، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 7-22

علیرضا کلدی؛ پروانه سلحشوری


11. الزامات و دستاوردهای روش شناسی توسعه

دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 7-21

احمد نقیب زاده؛ ذاکرحسین ارشاد


15. بررسی تحولات ارزشی و هویتی بر امنیت ملی

دوره 3، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 7-21

مهرداد نوابخش؛ حمید سجادی


17. رویکرد سیاست شبکه ای: تعمیم اندیشه سرمایه اجتماعی به عرصه تحلیل دولت

دوره 4، شماره 2، بهار 1391، صفحه 7-21

مهرداد نوابخش؛ سعید عطار؛ سید رحیم ابوالحسنی


18. پوزیتیویسم منطقی و موضع انتقادی هابرماس بر آن

دوره 5، شماره 2، بهار 1392، صفحه 7-16

ابراهیم متقی؛ حسین عبداللهی


19. سنجش سرمایه اجتماعی و سطح بندی آن در طبقات مختلف مناطق 14 گانه شهر اصفهان درسال 91-1390

دوره 5، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 7-30

وحید قاسمی؛ سحر فائقی؛ آرمین امیر


20. ضرورت احیاء سرمایه اجتماعی در توسعه فضاهای شهری

دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 7-18

مهرداد نوابخش


22. بررسی تأثیر وزن‎دهی سنجه ای و ابعادی دینداری بر سنجش میزان دینداری

دوره 6، شماره 2، بهار 1393، صفحه 7-23

حیدر جانعلیزاده چوب بستی؛ جابر میرزاپوری


23. بررسی حس تعلق محلّه ای و نقش آن در مشارکت اجتماعی (نمونه موردی: محله نعمت‌آباد)

دوره 6، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 7-20

احمد نادری؛ ابراهیم شیرعلی؛ سجاد قاسمی کفرودی


24. بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران

دوره 6، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 7-21

مصطفی ازکیا؛ حبیب الله زنجانی؛ هادی برغمدی؛ سیدمحمد سیدمیرزایی


25. چالش دولت توسعه گرا در بسیج نیروهای تحصیلکرده

دوره 7، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 7-20

حمید سجادی؛ ابراهیم متقی