نویسنده = سروش فتحی
تعداد مقالات: 7
1. تبیین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی در برقراری دموکراسی محلی در شهر تهران سال1395

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، زمستان 1398، صفحه 23-35

حسین بشیری گیوی؛ ، مهرداد نوابخش؛ سروش فتحی


2. اندام های مشابه در جهان مشابه؛ بررسی نقش جهانی شدن در مدیریت بدن

دوره 5، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 79-88

سروش فتحی؛ آذر رشتیانی


4. توسعه شهری، شهرنشینی و حقوق شهروندی

دوره 3، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 89-105

سروش فتحی؛ مهدی مختارپور


6. بررسی میزان آشنایی و بهره مندی از اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دوره 2، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 103-125

سید محمد صادق مهدوی؛ سروش فتحی؛ علی حاجی شمسایی